"Ett helt suveränt och oerhört viktigt seminarium. Vi satt med gåshud och tårar i ögonen och bara kände att ALLA som jobbar med barn borde gå på detta. Tack! Ni behöver inte ändra på något bara göra det fler gånger så alla som jobbar med eller har med barn att göra går..." Förskolärare Norrköping

STIFTELSEN FTS SÄKRA VARJE UNGE

Vilka är vi?
 
Stiftelsen Säkra Varje Unge förser barn, ungdomar och vuxna med gratis seminarier samt utbildningsmaterial till skolor för att sprida information om brott online. Detta leder till en ökad förståelse och en ökad handlingsberedskap, vilket inte bara fungera i förebyggande syfte utan även som stöd till barn och ungdomar som någonsin blivit sexuellt utnyttjade, kränkta eller utsatta på nätet.
 
Enligt Rädda Barnen har cirka 20 procent av alla barn utsatts för sexuella övergrepp, vilket ofta begås av någon i barnets närhet där de egentligen ska vara trygga. Detta sker även bland ungdomar som i större utsträckning utnyttjas av andra ungdomar. De barn och ungdomar som har en funktionsvariation och som är mer i en beroendeposition gentemot vuxna är extra utsatta.
Med hjälp av professionella föreläsare som arbetar aktivt inom denna sfär är vårt syfte att lyfta ämnet för att förhindra sexuella övergrepp på barn och ungdomar.
 
Under 2022 är vårt mål att skala upp vår verksamhet för att sprida kunskapen om barn och ungdomars utsatthet på nätet, detta genom nya projekt och idéer som hjälper oss mot vårt mål-  att Säkra Varje Unge.

Se filmen om Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge 
och varför vårt arbete är så viktigt!

FILMEN ÄR PRODUCERAD AV AHA-PRODUKTION

Bakgrund

De senaste åren har sexuella övergrepp på barn ökat. De flesta övergrepp kommer däremot aldrig till vår kännedom. Vi vet att de barn och ungdomar som utsätts för sexuella övergrepp i ung ålder lider stor risk för att utveckla psykisk ohälsa i vuxen ålder.


Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge är en icke-vinstdrivande organisation med syftet att förhindra sexuella övergrepp och gromning på barn genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige. Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.


Vision och Värderingar

Vi arbetar främst för att förebygga sexuella övergrepp på barn genom utbildning och information, om ett ämne som måste diskuteras öppet med respekt för alla barns lika värde. Att alla barn som någonsin blivit kränkta eller sexuellt utnyttjade ska våga be om hjälp. Inga barn ska behöva skämmas eller känna hopplöshet.

Vi vuxna har ett ansvar att skydda våra barn!